Lund bo- og omsorgssenter

Kristiansand Kommune
Bo- og omsorgssenter
1. premie i arkitektkonkurranse
juni 2000

Beskrivelse av konkurranseutkast
Motto: "Otium"
 
Prosjektet skal inneholde 8 bokollektiver med til sammen 64 boenheter, samt tilhørende fellesfunksjoner og fellesrom. I forbindelse med bo- og omsorgssenteret skal det også anlegges et dagsenter for utviklingshemmede.

Prosjektets grunnidé er basert på ”landsbyprinsippet”. Et hovedmotiv har vært å tilstrebe ”hjemliggjøring” for beboerne i motsetning til ”institusjonspreg”. 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for den overordnede planløsningen:

  • En klart definert adkomst og inngangssituasjon

  • En felles hovedinngang til samtlige funksjoner.

  • Et klart og lettfattelig trafikksystem.

Godt utformede og skjermede uterom plassert i tilknytning til bokollektivenes fellesrom.

 

   
                                                     perspektivtegning: OAK

                            
                                                                                  Situasjonsplan

    
                                                                      perspektiv: E. Myraker

<tilbake